Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Basenova Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Wł. Hermana 18, 32 – 085 Giebułtów, o numerach NIP 5130272834, KRS 0000911002, REGON 389426849.

2. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych, w których posiadanie wszedł zgodnie ze standardem wyznaczonym przez odpowiednie przepisy prawa tj. w szczególności Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 (dalej: RODO).

3. Administrator przetwarza dane osobowe dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w ramach swoich prawnie uzasadnionych interesów, związanych z realizacją następujących celów:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w tym dokonania rezerwacji na oferowane usługi,
 • niezbędnych dla wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udokumentowania umowy lub wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • udokumentowania stanu zdrowia osób korzystających z oferowanych przez Administratora usług, na podstawie ich pisemnych oświadczeń (art. 9 ust. 2 lit. a, f i g, RODO),
 • aktualizacji danych osobowych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • kontaktowania się z klientami w związku z zawartą umową, a także dla realizacji ich wniosków, skarg, reklamacji, uwag czy postulatów (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • dla ustalania, dochodzenia roszczeń, lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • marketingu usług własnych, promowania swojej działalności wobec klientów oraz potencjalnych klientów, budowania marki i utrzymania społeczności związanej z marką (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
 • badania satysfakcji klientów dla zapewnienia właściwego poziomu realizacji oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Administrator przetwarza dane osobowe odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu promowania działalności Administratora oraz komunikowania się za pośrednictwem dostępnych w mediach społecznościowych funkcjonalności.

5. Administrator zapewnia możliwość kontaktowania się z nim przy pomocy formularza kontaktowego. Dla realizacji tej możliwości i uzyskania odpowiedzi na zapytanie konieczne jest podanie danych osobowych. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkuje brakiem możliwości obsługi.

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na ich zlecenie, wtedy gdy i w zakresie jakim wymagają tego przepisy prawa.
Ponadto mogą zostać udostępnione partnerom biznesowym oraz podmiotom, które świadczą dla Basenova Sp. z o.o. usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. W szczególności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo – płacowe, usługi marketingowe, usługi IT, usługi finansowe, usługi prawne, usługi konsultingowe i inne usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywanych dla Basenova Sp. z o.o. usług są zobowiązane do zapewnienia ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane dotyczą następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora) (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem zwykłego pobytu osoby fizycznej w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył skargi osoby fizycznej lub nie poinformował osoby fizycznej w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące osobom fizycznym na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).

8. Administrator będzie przechowywał dane osobowe w granicach obowiązującego prawa, tak długo jak będzie to miało znaczenie dla realizacji celów i interesów Basenova Sp. z o.o., w szczególności dla wykonania usługi, rozpatrzenia i ochrony przed roszczeniami, czy wzniesienia ewentualnych roszczeń.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym poprzez profilowanie).

11. W przypadku aktualizacji niniejszej polityki prywatności, jej nowa wersja zostanie umieszczona na stronie internetowej.

12. Basenova Sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora danych osobowych.